11 اسفند 1402 ساعت 11:55

هیات مدیره ، اعضاء اصلی و علی البدل انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مسافربری شهرستان مشهد

 

  • 1 -   آقای حسین امانی                                                        رئیس هیات مدیره                                            09151118021

  • 2 -  آقای رضا پنجه کوبی                                                      نایب رئیس هیات مدیره                              09150027857

  • 3 -آقای محمد حسام آسیابان                                          دبیر و عضو اصلی هیات مدیره                   09153106620

  • 4 - آقای سید هاشم بنی هاشمی                                  خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره          09151115907

  • 5 - آقای رضا پنجه کوبی                                                      عضو اصلی هیات مدیره                                 09150027857

  • 6 - آقای مهدی میرسمیع یزدی                                       عضو علی البدل هیات مدیره                        09151115356

  • 7  - آقای محمدرضا پزشکی                                                 عضو علی البدل هیات مدیره                     09151154073

  • 8 - آقای علی اکبر ملکانی                                                     بازرس اصلی                                                       09153115461

Back to Top

Template Design:Dima Group